REKORDOWE DORSZE SKREI JU¯ OD LUTEGO 2019 ROKU !!!

Polskie Bazy wêdkarskie. Wyprawy wêdkarskie do Szwecji i Norwegii

Facebook

Norwegia, Soroya

logo fishingdreams, Norwegia, Soroya, wêdkarstwo morskie

Wyspa marzeñ dla wêdkarzy
morskich

Pierwsza z baz wêdkarskich znajduje siê na dalekiej pó³nocy w Norwegi na wyspie Soroya w osadzie Sorvaer. Nasza norweska baza jest przewidziana docelowo dla 18-u wêdkarzy. Baza ta dysponuje 6-osobowymi ³odziami wêdkarskimi d³. ponad 7m z silnikami Yamaha 150KM, elektronika na jednostkach to echosondy/plotery firmy Lowrance.

Otaczaj¹ce wyspê wody to wspania³e ³owiska rekordowych okazów morskich drapie¿ników np. dorszy (rekord œwiata 47 kg), halibutów czy karmazynów. Na miejscu przywitamy Pañstwa serdecznie, zapoznamy z sam¹ baz¹, przeprowadzimy szkolenie z obs³ugi ³odzi i jej wyposa¿enia, wska¿emy najlepsze ³owiska. Ka¿da za³oga p³ywa zgodnie z umow¹ jeden dzieñ z naszym przewodnikiem, przewodnik/rezydent polskojêzyczny jest ca³y czas w bazie z grupami wêdkarzy i s³u¿y im swoim doœwiadczeniem, wiedz¹ i dobr¹ rad¹. W bazie posiadamy równie¿ mini sklepik aby istnia³a mo¿liwoœæ dozbrojenia siê w najbardziej podstawowy ekwipunek wêdkarski zalecany na tych wodach.

Wiadomoœci wêdkarskie. Z nami na ryby!Znaczek promocyjny "Z nami na ryby" przyznawany jest przez redakcjê Wiadomoœci Wêdkarskich tym reprezentantom rynku turystycznego, których oferta uwzglêdnia wêdkarzy i warta jest polecenia. Jeœli na ryby, to tylko z nami.

Serdecznie zapraszamy na stronê www.fishingdreams.com.pl

Szwecja, Boren

logo boren24, Szwecja, jezioro Boren, wêdkowanie jeziorowe Jezioro marzeñ dla wêdkarzy

Druga nasza baza wêdkarska znajduje siê nad jeziorem Boren w po³udniowej Szwecji na obrze¿ach miasteczka Borensberg. Nasza szwedzka baza pomieœci do 12-u wêdkarzy i dysponuje piêcioma wspania³ymi szwedzkimi ³odziami Crescent model Flexi 465. Ka¿da ³ódŸ¸ uzbrojona jest w japoñski silnik zaburtowy o mocy 10/20KM. Jezioro Boren to legenda. Uwa¿ane jest przez samych Szwedów za najlepsze ³owisko rekordowych szczupaków w ich kraju! Oprócz wielkich szczupaków po³owimy tam wspania³e okonie.

Wody tego jeziora s¹ krystalicznie czyste, œwietnie natlenione, dno ca³ego zbiornika pokrywa dywan wiecznie zielonych roœlin, gdzieniegdzie wybij¹ ku powierzchni ³odygi ziela szczupaczego tzn. rdestnicy. Pobyt w tej bazie jest mo¿liwy w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to dojazd w³asny, Klienci wtedy radz¹ sobie sami a kontakt z nimi jest tylko telefoniczny w czasie pobytu.

Oczywiœcie przed wypraw¹ Klienci otrzymuj¹ od nas wyczerpuj¹ce informacje dotycz¹ce ³owiska, sprzêtu czy przynêt. Drugi wariant pobytu to przyjazd do bazy na wyprawê wêdkarsk¹ z naszym przewodnikiem, autem wynajêtym lub pojazdem uczestników. Taka opcja zawiera w cenie przeprawê promow¹ z kabin¹, pobyt przewodnika na miejscu ca³y czas z uczestnikami, jego bezcenne porady od pierwszego dnia pobytu w naszej bazie. W bazie wêdkarskiej nad Jeziorem Boren równie¿ posiadamy mini sklepik ze sprawdzonymi przynêtami jak i pozosta³ym sprzêtem wêdkarskim.

Wiadomoœci wêdkarskie. Z nami na ryby!Znaczek promocyjny "Z nami na ryby" przyznawany jest przez redakcjê Wiadomoœci Wêdkarskich tym reprezentantom rynku turystycznego, których oferta uwzglêdnia wêdkarzy i warta jest polecenia. Jeœli na ryby, to tylko z nami.

Serdecznie zapraszamy na stronê www.boren24.com.pl